1 2 3 4 5 6 7 8 9
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
PO 1. Čj M Tv Čj          
2. Čj M Tv Čj          
3. Čj M Čj A A        
4. Čj M Čj A A        
5. Hv Čj A Vl Inf        
6. M A M Rv   Ov  
7. A F Z Rv   Ov  
8. Z A Čj M   Hv Ov  
9. D M A Čj Rj F Hv Ov  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ÚT 1. Čj M Čj Vv          
2. Čj M Čj Vv Prv        
3. Čj M Čj Tv Prv        
4. M Čj Tv Vl        
5. M Čj Čj Vl        
6. Z Inf Čj F Tv Tv Hv    
7. D Čj Inf M Tv Tv Hv F  
8. Inf Čj D Tv Tv Vv
9. M Rj Čj Tv Tv Z Vv
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ST 1. Čj Prv Hv Tv Čj        
2. Čj M Hv Tv Čj        
3. Čj M Tv Čj        
4. Čj M Tv Čj        
5. M Čj A Čj Tv        
6. D Čj A Čj          
7. Čj Čj A M        
8. F M D A Čj        
9. M A Rj Čj A        
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
ČT 1. Čj M Čj          
2. Čj M Čj          
3. Čj M Prv Vv Čj        
4. Čj M Vv Vv Čj Čj      
5. M M Aj Vv Vv   Tv    
6. D M Čj Tv Tv Vv Vv  
7. D M Rj Čj Tv Tv Vv Vv  
8. Ch A Čj M Tv Tv Rj Rv  
9. Ch Čj Čj Tv Tv D  
    750- 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. M Čj Prv A          
2. M Čj Prv A          
3. M Čj A Hv          
4. M Čj A Hv        
5. M Čj Čj        
6. M A Z F          
7. M A Z Rj          
8. Z M Ch Rj F        
9. A F M Ch M        

logo zms klucenice4Nový školní rok 2021 - 2022

Vážení rodiče, vážení kolegové, milí žáci,
     zahajujeme nový školní rok 2021/22 s jedním velkým přáním, ať je ten letošní rok o poznání klidnější. V prvních dnech nás neminou určitá protiepidemická opatření, která, doufejme, pomohou nastolit klidnější a pro výuku příznivější časy.
     Bude-li to jen trochu možné, chceme se postupně vracet i k našim tradičním akcím, které byly v uplynulých 2 letech nuceně omezeny, ať jsou to zájmové kroužky, různá vystoupení či celoškolní projekty. Držme si tedy vzájemně palce, spolupracujme, jak nejlépe to půjde.

     Školní rok 2021-2022 bude zahájen ve středu 1. září 2021 7:40 v budově školy. Všechny prázdniny a státní svátky v tomto školním roce 2021-2022 naleznete uvedené ZDE.

Testování žáků – obecné informace

Součástí opatření je povinnost žáků se na začátku školního roku 3x otestovat antigenními testy. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 16. 8. 2021 si můžete přečíst ZDE.

Zde se můžete podívat na instruktážní video k aktuálně používaným testům.

Testování proběhne pod dohledem pedagogických pracovníků v kmenových třídách:

1. ročník ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy, testování může být přítomen 1 rodič

2. – 9. ročníky ve dnech 1., 6. a 9. 9. antigenními testy

Všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené roušky kromě krátkého intervalu, kdy testovaný vykonává samoodběr.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní a doloží níže uvedené podmínky:

- 14 dní po plně dokončeném očkování

- prodělání onemocnění covid-19 (max. 180 dní od prvního pozitivního testu)

- potvrzení negativního výsledku testu provedeného v odběrovém místě

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a družině a dodržení dalších opatření).

Informace k průběhu začátku školního roku

1.9.2021 (středa)
- škola se otevře v 7.40 hod.

- 1. ročník si převezme p. učitelka, výuka do 8:45
- žáci půjdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své třídní učitele
- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách

- ukončení vyučování 2.-9. r. – 11:30

- školní jídelna v provozu od 1. 9. 2021

- ranní a odpolední družina v provozu od 1. 9. 2021

 

2.9.2021 (čtvrtek)

- žáci půjdou do svých kmenových tříd, kde vyčkají na své třídní učitele

- 1. ročník si převezme p. učitelka, výuka do 9:30
- 1. st. ukončení vyučování 11:30 - postupné odchody do jídelny
- 2. st. ukončení vyučování 11:30 - postupné odchody do jídelny

 

3.9.2021 (pátek)

- vyučování do 11:30 (Projektový den)

 

6.9.2021 (pondělí)

- testování antigen. testy cca 20 min v kmenových třídách

- vyučování podle rozvrhu

                                                                               Děkujeme za spolupráci

                                                                                         Aleš Suchý

mohyly 1Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 28. 6. 2021 bylo vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 7. 2021. Tímto mimořádným opatřením se zpřesňuje a vyjasňuje režim různých činností ve školství v prázdninových měsících a uplatnitelnost obecných epidemiologických opatření upravených v souhrnném mimořádném opatření:

Provoz mateřských škol a základních škol se upravuje tak, že se na vzdělávání dětí a žáků podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce v prezenční formě neuplatní, to znamená, že děti nejsou, stejně jako doposud, povinny prokazovat se pro přítomnost na vzdělávání v mateřské škole testováním/prodělaným covidem-19/očkováním; totéž platí u zaměstnanců školy.

kopretina2Konec školního roku bude 30. 6. 2021, pedagogická rada bude 22. 6. 2021. MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 24. května 2021 bylo vydáno: Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 1. 6. 2021.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto:

Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

  • Ruší se zákaz vstupu třetích osob do škol a školských zařízení. Nadále však doporučujeme, aby do školy a školského zařízení vstupovaly třetí osoby pouze v důvodných případech. Ředitel/ka školy nebo školského zařízení je oprávněn/na omezovat vstup třetích osob do budovy školy i bez toho, aniž by dané bylo upraveno v mimořádném opatření.
  • Školní výlety jsou povoleny. Pro realizaci školních výletů nejsou stanovena zvláštní pravidla, je však nezbytné dodržovat všechna mimořádná opatření, která dopadají na daný školní výlet, typicky se bude jednat o pravidla pro ubytovací zařízení, nošení roušek.
  • Při venkovních aktivitách v SVČ není povinnost nosit ve venkovních prostorech ochranu úst a nosu v případě, že mezi jednotlivými osobami je rozestup minimálně 2 metry (povinnost rozestupů se neuplatní při sportovních činnostech).

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k dobrovolnému testování s účinností od 1. 6. 2021 stanovuje obecně pro jakoukoliv osobu, že:

  • antigenní testování je v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby jednou za 7 dní; do 31. 5. je to nadále jednou za 3 dny,
  • testování PCR metodou je nově v odběrovém místě zdarma pro pojištěné osoby na jejich žádost 2krát za měsíc bez nutnosti žádanky od praktického lékaře,
  • podotýkáme, že toto testování neslouží jako náhrada testování zabezpečovaného školami; pravidla distribuce (antigenních testů) nebo financování účelovým normativem (RT-PCR testování) se nemění a školy mají nadále testování zajišťovat dle dosavadních pravidel.

teachers logo2Na základních školách

▪ je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací

▪ homogenita tříd a skupin není povinná

▪ nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez omezení

▪ v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest

 

Mateřské školy

▪ jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu

▪ bez povinnosti testování dětí

▪ nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách

 

Škola v přírodě a školní výlety zatím ještě nejsou povoleny. Školy v přírodě (ve smyslu § 8 zákona o ochraně veřejného zdraví) bude možné konat od 31.5. Od stejného data pak předpokládáme i povolení školních výletů (jako akcí s obdobným charakterem jako je škola v přírodě – tedy vícedenních akcí s přespáním).

kostel kluceniceOd pondělí 17.5.2021 bude prezenčně navštěvovat školu 1. stupeň i 2. stupeň. Přičemž i nadále platí, že testování na COVID-19 absolvují žáci 1. stupně 1x týdně každé pondělí od 7:40 (sraz vždy u tělocvičny) a žáci 2. stupně 2x týdně každé pondělí a čtvrtek od 7:40 (sraz vždy u tělocvičny). Žáci, kteří nebudou v den testování přítomni, se při následném příchodu do školy nahlásí učitelům a budou dotestováni individuálně.

Aktuální rozvrh hodin se od toho původního z počátku školního roku mírně odlišuje v důsledku organizační změny vyučujících, proto je třeba se řídit právě tímto novým zde na stránkách školy.

    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
po 1. Č M Tv Č          
po 2. Č Č Pr M        
po 3. Č A Pr M        
po 4. Č M A Tv   Vv Vv    
po 5. Č M A Tv   Vv Vv    
po 6. D Z M A Rv   Ov  
po 7. D Z F Rv   Ov  
po 8. Z A Čj D   Hv Ov  
po 9. M Rj A Čj   F Hv Ov  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
út 1. Č Č Pr Hv          
út 2. Č M Č Tv          
út 3. Č M Č Tv A        
út 4. Č A M   Č      
út 5. Č Vl M A        
út 6. Z Inf Čj F Tv d Tv h Hv    
út 7. D Čj Inf M Tv d Tv h Hv Z  
út 8. Inf M Čj A Tv d Tv h Vv
út 9. M F Čj Tv d Tv h Z Vv
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
st 1. Č M Č Vv          
st 2. Č M Č Pr Vv        
st 3. Č M Č Pr Vv        
st 4. Vl M Č Č Tv        
st 5. Vl M Č Č Tv        
st 6. M A Čj          
st 7. Čj Čj A A Rj        
st 8. A M D Čj Ch        
st 9. A D Čj M        
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
čt 1. Č M Tv Č          
čt 2. Č M Č Tv          
čt 3. Č M Č Tv A        
čt 4. Č M A   Č      
čt 5. Č M Inf A        
čt 6. D M Čj Tv h Tv d Vv Vv  
čt 7. M M Rj Tv h Tv d Vv Vv  
čt 8. Ch Čj Rj Tv h Tv d Rj Rv  
čt 9. Ch Čj M Čj Tv h Tv d D  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
1. Č M Pr          
2. Č M Č Hv          
3. Č M Č Hv          
4. M Č Č Hv        
5. M Č Č Hv        
6. M Čj A F          
7. M F A Čj          
8. Z M F M F        
9. Ch A M A Rj        

Rotační výuka se týká žáků 2. stupně ZŠ. Tento rotační rozvrh je platný od 10. 5. do 14. 5. 2021. Tento týden bude 7. a 9. ročník přítomen prezenčně ve škole a 6. a 8. ročník se bude vzdělávat distančně doma přes počítač.

    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
po 6.   M D Z   Distanční výuka
po 7. Z F Rj Rv   Ov  
po 8.   Čj A   Distanční výuka
po 9. M F A Čj Rj   Hv Ov  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
út 6.   M Čj F   Distanční výuka
út 7. Inf Čj M D Tv   Hv Z  
út 8.   D Čj Rj   Distanční výuka
út 9. M F Čj Tv   Z Vv
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
st 6.   A M D/Př   Distanční výuka
st 7. Čj M A A Rj        
st 8. M Ch A     Distanční výuka
st 9. A D Čj M        
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
čt 6. M Čj     Distanční výuka
čt 7. D Čj M Tv   Vv Vv  
čt 8.   M Čj Z   Distanční výuka
čt 9. Ch Čj M Čj Tv   D  
    750 - 835 845- 930 950- 1035 1045-1130 1140-1225 1230-1315 1325-1410 1415-1500 1505-1550
6. A Čj F/Z     Distanční výuka
7. F M A Čj          
8.   F M Z   Distanční výuka
9. M A Ch A Rj