Výchovný poradce


Mgr. Jiří Smrčina

Kontakt: tel. 607 038 293, konzultační hodiny: každý čtvrtek 12:30 - 13:15
E-mail:

Hlavní úkoly:

 • péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením
 • sledování a evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou a střediskem výchovné péče
 • spolupráce při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • poradenská činnost v oblasti volby povolání
 • péče o vzdělávání nadaných žáků
 • zápis žáků do 1.ročníku
 • poradenská činnost pro rodiče
 • spolupráce se školním metodikem prevence

 Metodik prevence


Mgr. Václav Vozábal

Kontakt: tel. 607 038 293, konzultační hodiny: každý čtvrtek 12:30 - 13:15
E-mail:

Hlavní úkoly metodika prevence:

 • tvorba a kontrola realizace minimálního preventivního programu školy
 • koordinace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů
 • koordinace aktivit zaměřených na je prevenci rasismu, xenofobie a dalších jevů, které v souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti