Školní jídelna NEBUDE pro žáky 2. stupně z organizačních důvodů otevřena.

 figure with dogInformace o obnovení možnosti konzultací žáků 2. stupně

Informace k obnovení možnosti konzultací výuky žáků 2. stupně. V souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 20584/2020-3/MIN/KAN bude umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole. Organizace v naší ZŠ bude probíhat následovně:

 • Konzultace budou probíhat od pondělí do čtvrtka 15.–18. června 2020. V týdnu 22.–26. června pak bude dokončena dálková výuka, vybírání učebnic, odnesení pomůcek a cvičebních úborů. Na 29. a 30. června 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.
 • Informace se týká žáků 6.–9. ročníku. Žáci 1. stupně do školy již dochází.
 • Žáci každé třídy (6.–9.) budou v kmenových třídách tak, aby nebyl překročen maximální povolený počet 15 žáků ve skupině.
 • Každá skupina dané třídy bude mít v týdnu čtyři dny a čtyři hodiny konzultací.
 • Vyučování bude probíhat v době 7:50 –11:30 hod. Zařazeny budou předměty český jazyk, matematika, anglický jazyk a další předměty podle rozhodnutí třídního učitele a počtu žáků.
 • Účast žáků je dobrovolná. Rodiče se přihlásí třídnímu učiteli, zda se žák bude účastnit konzultací či ne. Své rozhodnutí sdělí rodiče třídnímu učiteli telefonicky nebo e-mailem. Pro přihlášeného žáka je účast na konzultacích povinná.
 • Rodiče mají na zřeteli, že podmínkou přihlášení žáka je jejich podpis čestného prohlášení o bezinfekčnosti, jeho text najdete na webových stránkách školy (Organizace výuky).
 • Přihlášení žáci předají třídnímu učiteli v den nástupu do školy 15. 6. 2020 podepsanou přihlášku k docházce a čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 10. 6. až 12. 6. od 13:00 do 14:00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.
 • O formě ukončení školního roku 26. 6. 2020 a předání vysvědčení budou žáci a rodiče včas informováni.
 • Obecná hygienická opatření jsou stejná, jako pro žáky 1.–5. ročníku a najdete je na školním webu – prosím, prostudujte si je a své děti poučte.
 • Škola nebude stravování ve školní jídelně zajišťovat, případné dotazy směřujte na vedoucí školní jídelny, viz kontakt v záhlaví webu.
 • Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma.

Na dny 29.-30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno, více informací (ZDE).

Po telefonickém rozhovoru s paní ředitelkou cestovní kanceláře se zájezd neuskuteční.

Zálohy budou vyplaceny v plné výši, termín bude upřesněn.

Dle zákona má cestovní kancelář na vrácení peněz 3 měsíce.

skola smallOrganizace vzdělávání:
Dopolední část: 4 vyučovací hodiny (od 07:50 do 11:30)
- především hlavní předměty (ČJ, M, Aj, Prv / Př, Vl)

Oběd – školní jídelna

 - první skupina (1. ročník) od 11:15

 - druhá skupina (2. a 3. ročník) od 11:30

 - třetí skupina (4. a 5. ročník) od 11:45

Odpolední část: (od 11:45 do 15:00)
- vzdělávání vedou vychovatelka, asistentka pedagoga, příp. učitelé

Žáci, kteří budou ke školní docházce přihlášeni (telefonicky nebo e-mailem 18. 5. 2020), přinesou v den nástupu do školy 25. 5. 2020 podepsanou přihlášku k docházce a čestné prohlášení. Bez nich nebude možné žáka do školy vpustit. Formuláře jsou ke stažení na webu školy (Organizace výuky) nebo k vyzvednutí u hlavního vchodu do školy 19. 5. až 22. 5. od 13.00 do 14.00 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle: 724 155 667.

Do školy vstupují pouze žáci, nikoliv doprovázející osoby.

Obědy přihlašujte u vedoucí školní jídelny.

Přihláška:

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat přihlášku k nástupu do školy a odevzdat ji při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

Čestné prohlášení:
- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy (formulář k vytištění ZDE)

 Hygienická pravidla:
- hygienická pravidla výuky od 25. května 2020 (pravidla k nahlédnutí ZDE)

Pro každého žáka 2 Nano roušky se stříbrem zdarma:
- opakovaně pratelná, minimálně 50x, popis roušky (ZDE)

 

Pokyn ministerstva školství umožňuje vzdělávat žáky za následujících podmínek:
-  skupina žáků může mít maximální počet 15 žáků, její složení je neměnné
-   žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020
-  škola zajistí doporučená hygienická opatření (1 žák v lavici, dezinfekce, mytí rukou, větrání...)
-  každý žák musí mít na den minimálně 2 roušky a sáček, kam si roušku při sejmutí ukládá
-  při výuce žáci mít roušky nemusí, jsou povinné jen ve společných prostorách školy
-  zákonný zástupce před přihlášením zváží rizikové faktory, pokud žák nebo člen domácnosti patří do rizikové skupiny, a rozhodne o účasti žáka s tímto vědomím (riziková skupina - viz níže)

- v případě přihlášení je zákonný zástupce žáka povinen podepsat čestné prohlášení a odevzdat jej při prvním příchodu žáka do školy

- Základní hygienická pravidla: viz „Metodický pokyn MŠMT“.  (ZDE)

 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), při protinádorové léčbě, po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně.
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).